ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กระบือและม้าตาอักเสบ


ตรวจและรักษากระบือและม้าตาอักเสบ และแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แก่ผู้ดูแลสัตว์ในสวนเกษตรเมืองงาย

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้ม มิถุนายน (2)ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ ม.14 บ้านใหม่สามัคคี ต.เมืองนะ ซึ่งมีความหลากหลายชาติพันธุ์ในชุมชนของอำเภอเชียงดาว ตามลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันของพี่น้องชาว อาข่า / คะฉิ่น / ลีซู / ลาหู่

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เก็บตัวอย่างตรวจสารเร่งเนื้อแดง


2 มิย. 2553 เก็บปัสสาวะและอาหารสุกรฟาร์มสุกร ที่มีสุกรน้ำหนัก 60 กิโลกรัมเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 2 ฟาร์มของพื้นที่ ม.4 บ้านโล๊ะป่าหาญ ต.เมืองนะ และ ม.14 บ้านหัวทุ่ง ต.เชียงดาว

กิจกรรมสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว

11 มิ.ย. 2553 ร่วมดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข-แมว โดยมีนโยบายเน้นการทำหมันเพศเมีย เนื่องจากจะสามารถแก้ไขปัญหาจำนวนประชากรสุนัข-แมว ให้มีปริมาณที่ลดลงในปีต่อไป