ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ผู้ว่าพบประชาชน เมษายน 2557

10 เมษายน 2557 นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ออกปฏิบัติการเยี่ยมเยือนประชาชนชาวอำเภอเชียงดาว ณ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองนะ โดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของตำบลเมืองนะ ซึ่งมีความหลากหลายชาติพันธุ์ผสมผสานกันประกอบด้วย พี่น้องลาหู่ / คะฉิ่น / ลีซอ / ลัวะ / อาข่า / ไทใหญ่ และจีน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป