ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม เมษายน 2556

24 เมษายน 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านผาลาย หมู่ที่ 16 ตำบลเชียงดาว เป็นหมู่บ้านประกอบด้วยพี่น้อง 3 กลุ่มชาติพันธุ์หากเข้าไปหย่อมแรกก็จะได้สัมผัสกับพี่น้องอาข่า ลีซอและกะเหรี่ยง เรียงรายตามลำดับเป็นกลุ่มๆ มี 140 ครัวเรือนและประชากรราว 800 คน มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำอยู่ทั่วไป มีการเลี้ยงกระบือเพียง 6 ตัวไม่มีการเลี้ยงโค หากเข้าฤดูเพาะปลูกแล้วจะดูเขียวเต็มไปหมดด้วยต้นข้าวโพด
   

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

นิเทศงาน 2556

18 เมษายน 2556 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้นิเทศงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว ด้านกิจกรรมโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ / โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า / โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก / โรงฆ่าสัตว์ และพื้นที่กำหนดเลี้ยงสัตว์เฉพาะ พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติอย่างบูรณาการเพื่อสะดวกและบรรลุผลตามเป้าหมายนโยบาย..... 19 เมษายน 2556 กิจกรรมสระเกล้าดำหัวปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่