ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กันยายน 2557 / 1

11 กันยายน 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองงาย

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2557 / 2

28 สิงหาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านปางแดง บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2557 / 1

14 สิงหาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ด่านกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ