ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม ธันวาคม 2555

21 ธันวาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม บ้านปางโฮ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นะ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ซึ่งเป็นหย่อมบ้านพี่น้องชาวม้ง โดยมีกลิ่นไอช่วงปีใหม่เพิ่งผ่านมา จึงได้เห็นชุดสวยงามทั้งหมู่บ้าน ด้านการปศุสัตว์ของหย่อมบ้านแห่งนี้มีการเลี้ยงสุกรและไก่ แต่ไม่เลี้ยงโค-กระบือ เศรษฐกิจรายได้ที่สำคัญคือการทำสวนส้ม ขณะนี้เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิต

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2555

18 ตุลาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลือนที่ ณ บ้านแม่จาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองงาย (เขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ) ซึ่งเป็นหย่อมบ้านของบ้านหลัก(บ้านม่วงโง้ม) แต่มีระยะทางห่างไกลกันกว่า 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยกว่า 40 ครัวเรือน ประชากรกว่า 100 คน เป็นพี่น้องชาวลีซอทั้งหมู่บ้าน อาชีพหลักเป็นด้านการเกษตรขณะนี้ก็เป็นการเก็บผลผลิตขิงออกจำหน่าย มีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกครัวเรือนแต่ไม่เลี้ยงโค-กระบือ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขามีป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม กันยายน 2555

18 กันยายน 2555 ร่วมหลายหน่วยงาน นำทีมโดยนายมนัส ขันใส (นายอำเภอเชียงดาว) ออกบริการอำเภอยิ้มเคลืื่่อนที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งมีกว่า 80 ครัวเรือน และประชากรกว่า 200 คน มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสุกรอยู่เล็กน้อย และไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือในหมู่บ้าน จากการได้สืบถามทราบว่าเดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีการเลี้ยงโค-กระบืออยู่เช่นกัน ปัจจุบันจำกัดด้วยสถานที่เลี้ยงเนื่องจากมีการเพาะปลูกพืชด้านเกษตรเพิ่มขึ้น และมักถูกปรับสินไหมจากกรณีสัตว์ที่เลี้ยงเข้าไปกิน/ทำลายพืชผลทางการเกษตรกร จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โค-กระบือถูกขายออกไปจากหมู่บ้าน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2555

23 สิงหาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำทีมโดย นายมนัส ขันใส นายอำเภอเชียงดาว ณ บ้านถ้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงดาว อาจเนื่องเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวจึงมีการเลี้ยงปศุสัตว์น้อยมาก แม้ว่าจะมีจำนวนกว่า 200 ครัวเรือนประชากรกว่า 1,000 คน ในหมู่บ้านมีกลุ่มแม่บ้านที่เข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร สะท้อนได้จากรอบๆบริเวณวัดดอยถ้ำจะมีร้านค้าสมุนไพรอยู่รายรอบ หลังจากบริการแล้วจึงเข้าชมบรรยากาศของถ้ำเชียงดาว

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่มโซน สิงหาคม 2555

15 สิงหาคม 2555 นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 1 (โซนเหนือ) เพื่อติดตามผลปฏิบัติการระหว่างรอบเดือนที่ผ่านมาทั้งมอบแนวทาง ด้านโรงฆ่าสัตว์ / ธนาคารโค-กระบือ / กลุ่มเกษตรกร และการเฝ้าระวังโรค ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม กรกฎาคม 2555

19 กรกฎาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ บ้านห้วยปง ซึ่งหย่อมบ้านของบ้านแม่ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นะ ที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวลาหู่ และดาราอั้ง(ปะหล่อง) ร้อยกว่าครอบครัว การปศุสัตว์ไม่ปรากฎว่าเลี้ยงโค-กระบือ คงมีเพียงแต่สุกร และสัตว์ปีกทั่วไปแบบพื้นบ้าน จึงเน้นให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรื่องโรคระบาดสัตว์ปีกและทักษะการทำวัคซีนป้องกัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม มิถุนายน 2555

26 มิถุนายน 2555 ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ม.3 บ้านแม่ป๋าม ต.ปิงโค้ง ณ วัดแม่ป๋าม โดยการให้ความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ปีกและฝึกทักษะเพื่อนำไปปฏิบัติแก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีการเลี้ยงสุกรอยู่เล็กน้อย และมีการเลี้ยงโคราว 50 ตัว

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม พฤษภาคม 2555

24 พฤษภาคม 2555 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมร่วมอำเภอยิ้ม ณ บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ โดยมีประชาชนชาวอำเภอเชียงดาวมาต้อนรับอย่างเนืองแน่น

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม เมษายน 2555

26 เมษายน 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ ซึ่งห่างจากอำเภอเชียงดาวกว่า 70 กิโลเมตร ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีข้อมูลว่าประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นชาวลาหู่นิยมเลี้ยงไก่ . สุกรพื้นเมืองสีดำ และโค-กระบือ โดยเฉพาะกระบือมีกว่า 1000 ตัว และจากการได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็ทราบว่า เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกษตรกรได้ขายกระบือออกไปราว 200 ตัว เฉลี่ยราคาตัวละ 20,000 - 30,000 บาท ซึ่งประมาณว่ามีเม็ดเงินจากการซื้อขายราว 4-6,000,000 บาท เหตุเนื่องจากราคาสัตว์ที่สูงขึ้นเป็นสิ่งจูงใจ เพื่อนำเงินไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นที่ต้องการ เปรียบดังว่าการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นการออมทรัพย์ของผู้คนบนพื้นที่สูง ที่น่าวิเคราะห์ใส่ใจและคำนึงถึงการเลี้ยงปศุสัตว์กับผลตอบแทนอันคุ้มค่า

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม มีนาคม 2555

23 มีนาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ ม.8 บ้านสหกรณ์ ต.เมืองงาย ซึ่งอยู่พื้นที่ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม มกราคม 2555

26 มกราคม 25555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโค-กระบือ ราว 200 ตัว และการเลี้ยงสุกรและสัตว์มีโดยทั่วไป นับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาวลีซูบ้านเขตสุดท้ายก่อนเข้าสู่อำเภอเวียงแหง

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

วันเด็ก 2555

12 , 14 มกราคม 2555 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมเทศบาลพระธาตุปู่ก่ำ และเทศบาลตำบลเชียงดาว เป็นปีแรกโดยเน้นเนื้อหาโรคพิษสุนัขบ้า , โรคสัตว์สู่คนและโรคระบาดสัตว์ สร้างความมรู้ถามตอบมอบรางวัลให้เด็กๆนักเรียน พร้อมความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม