ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม มิถุนายน 2556

20 มิถุนายน 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ ณ วัดศรีอุ่นเมือง ซึ่งข้อมูลหมู่บ้านนั้นมี 543 ครัวเรือน ประชากร 1542 คน ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์มีฟาร์มสุกรขุนมาตรฐาน 4 ฟาร์ม เดิมพบว่ามีปัญหามลภาวะด้านกลิ่นในชุมชน ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไปเนื่องจากมีการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพทุกฟาร์ม และมีระบบท่อจ่ายให้สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้าน ถือเป็นแม่แบบอย่างของการแก้ไขปัญหาที่ดีของชุมชนแห่งนี้ พี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ , ลีซอ และดาราอั้ง(ประหล่อง)จะมีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำแทบทุกครัวเรือน หมู่บ้านแห่งนี้ไม่พบว่ามีการเลี้ยงโค-กระบือ