ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2555

23 สิงหาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำทีมโดย นายมนัส ขันใส นายอำเภอเชียงดาว ณ บ้านถ้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงดาว อาจเนื่องเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวจึงมีการเลี้ยงปศุสัตว์น้อยมาก แม้ว่าจะมีจำนวนกว่า 200 ครัวเรือนประชากรกว่า 1,000 คน ในหมู่บ้านมีกลุ่มแม่บ้านที่เข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร สะท้อนได้จากรอบๆบริเวณวัดดอยถ้ำจะมีร้านค้าสมุนไพรอยู่รายรอบ หลังจากบริการแล้วจึงเข้าชมบรรยากาศของถ้ำเชียงดาว

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่มโซน สิงหาคม 2555

15 สิงหาคม 2555 นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 1 (โซนเหนือ) เพื่อติดตามผลปฏิบัติการระหว่างรอบเดือนที่ผ่านมาทั้งมอบแนวทาง ด้านโรงฆ่าสัตว์ / ธนาคารโค-กระบือ / กลุ่มเกษตรกร และการเฝ้าระวังโรค ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว