ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประมวลภาพอบรมอาสาปศุสัตว์

ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนฝาง ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่อาสาปศุสัตว์จาก 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงดาว , อ.แม่อาย , อ.ฝาง , อ.พร้าว และ อ.เวียงแหง ซึ่งองค์การไฮเฟอร์ฯสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีทีมจากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 / ทีมพัฒนาเทคโนโลยีฯ และทีมกลุ่มปศุสัตว์อำเภอสายเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อำนวยวิทยากรและประสานงานในพื้นที่เพื่อความสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มเปี่ยมของภาระกิจครั้งนี้ ต้องขอบพระคุณทุกฝ่ายงานรวมทั้งเกษตรกรวิทยากรและสถานที่ดูงานและฝึกปฏิบัติ เอดีวาย ฟาร์ม(อ.ไชยปราการ) , กลุ่มหมูหลุม /กลุ่มไก่ โครงการขยายผลห้วยเป้า และสวนปกาศิต (อ.เชียงดาว) เป็นอย่างยิ่ง