ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้ม พ.ค. 54 (2)

26 พฤษภาคม 54 ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ หมู่ที่ 10 บ้านสัน ตำบลเมืองงาย

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้ม พค. 54

19 พฤษภาคม 2554 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ หมู่ที 5 บ้านโป่งอาง ต.เมืองนะ มีประชากร 102 ครัวเรือน 3 ชาติพันธุ์(ไทใหญ่ / ลาหู่ และกะเหรี่ยง) ประกอบอาชีพด้านเกษตรเป็นหลัก ซึ่งด้านการปศุสัตว์มีการเลี้ยงโค-กระบือราว 300 ตัว ด้วยมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าเขาจึงนิยมเลี้ยงแบบปล่อยป่าธรรมชาติและเฝ้าติดตามสัตว์เป็นระยะๆ มีการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกอยู่ทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนโป่งอางทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้าน(นายจตุกร กาบแก้ว) ยังให้ดูหินชนิดหนึ่งที่มีลวดลายคล้ายยันต์ ซึ่งยันต์ในภาษาไทใหญ่เรียกว่า อาง