ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกรหมูหลุม 200654

20 มิถุนายน 2554 ร่วมนำเกษตรกรอบรมรับความรู้ด้านการเลี้ยงหมูหลุม ณ ฟาร์มคุณนเรศ คำอ่อน ซึ่งเป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ 3/2 หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ มีรูปแบบฟาร์มที่ค่อนข้างมาตรฐาน และพลิกแพลงวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในฟาร์มอย่างน่าทึ่ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 08 - 1885 - 8057

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร 140654

14 มิถุนายน 2554 นำเกษตรกร ม.7 บ้านห้วยไส้ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ไปอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ม.9 บ้านพระธาตุ ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2554 (รุ่นที่ 1) โดยมีคุณซิมโอน ปัญญา เป็นวิทยากรครั้งนี้ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ถือเป็นความโชคดีของเกษตรกรผู้เข้าอบรม เนื่องจากฟาร์มแห่งนี้จะนำลูกไก่ออกจากตู้ฟักทุกๆวันอังคาร จึงได้เห็นภาพตื่นตาของประสบการณ์ที่หาโอกาสได้ยากนัก ทั้งนี้ยังได้รับการบรูณาการพาหนะเป็นอย่างดีีีีจากเทศบาลตำบลเมืองนะ