ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้ม กันยายน. 2554

22 กันยายน 2554 ร่วมหลายหน่วยงานออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านสบงาย ตำบลเมืองงาย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ดูแลของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

อบรมกลุ่มผู้เลี้ยงไกพื้นเมือง 1 / 2554

20 กันยายน 2554 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ในหลักสูตรการเสริมสร้างองค์ความรู้การเลี้ยงไก่แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว พร้อมให้การบรรยายแนวนโยบายและทิศทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ทั้งยังสนับสนุนเวชภัณฑ์และรองเท้าบู๊ตแก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการกลุ่มฯ การอบรมครั้งนี้ดำเนินการ ณ รัตนวรรณฟาร์ม(ไก่ดำ) 234 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย ซึง่ได้คัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตามแนวนโยบาย 1 อำเภอ 1 กลุ่มเกตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมปศุสัตว์กลุ่มโซนเหนือ

13 กันยายน 2554 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์อำเภอ (กลุ่มที่ 1) หรือกลุ่มโซนเหนือ 6 อำเภอ พร้อมประชุมข้อราชการด้านภัยพิบัติ / การเฝ้าระวังโรคระบาดที่สำคัญ / การส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในระดับตำบล เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคตามนโยบายสั่งการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

จ.เชียงใหม่ มอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ 2554

4 กันยายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดดำเนินการ "โครงการมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการสนองพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือขึ้น ณ วัดโชติกุนวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธีบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน โดยมีตัวแทนเกษตรกรรับมอบกรรมสิทธิ์จาก อำเภอเชียงดาว , พร้าว และแม่อาย ร่วมในครั้งนี้ด้วย