ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กรกฎาคม 2/2557

17 กรกฎาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านออน หมู่ที่ 1 คำบลปิงโค้ง ณ โรงเรียนบ้านออน มีการเลี้ยงปศุสัตว์โค-กระบือราว 70 ตัว และเลี้ยงสุกร , สัตว์ปีกโดยทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวปกาเกอญอ