ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 2556

22 มีนาคม 2556 ร่วมปฎิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ พระสถูปเจดีญ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนให้บริการเกษตรกรเป็นหลัก

อำเภอยิ้ม มีนาคม 2556

21 มีนาคม 2556 ร่วมปฏิบัติงาน ณ บ้านแม่จา(ปางเบาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งเป็นหย่อมบ้านหนึ่งที่เป็นพี่น้องลาหู่ทั้งหมู่บ้าน มี 100 ครัวเรือน ประชากรราว 430 คน ด้านปศุสัตว์มีกระบือราว 70 ตัว ไม่มีการเลี้ยงโคแต่อย่างใด ส่วนสัตว์ปีกก็มีทั่วไปสำหรับสุกรจะซื้อจากแหล่งอื่นเข้ามาเลี้ยงพบเห็นเป็นสุกรพื้นเมืองสีดำเพศผู้ที่ตอนแล้ว เลี้ยงในเล้าหลากหลายสภาพ บ้านปางเบาะมีข้อตกลงภายในหมู่บ้านที่น่าสนใจเช่น ปัจจุบันตั้งราคาซื้ออขายไก่ . สุกร กิโลกรัมละ 100 บาท และค่าแรงงานวันละ 100 บาท หากปรับอัตราก็จะมีการประชุมตกลงกันภายในหมู่บ้าน