ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม พฤศจิกายน 2556

21 พฤศจิกายน 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที 3 บ้านหนองบัว ตำบลเมืองคอง หมู่บ้านนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยง และจะมีพี่น้องลาหู่อีกส่วนหนึ่งไม่มาก อาชีพด้านการเกษตรปลูกข้าวโพด / ข้าว ด้านปศุสัตว์จะมีการเลี้ยงโค-กระบือกว่า 100 ตัว และมีการเลี้ยงไก่-สุกรทั่วไป จึงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประชาสัมพันธ์ด้านวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย - โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย รอบที่ 1 / 2557 และท่านศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอำเภอเชียงดาวที่มาเยี่ยมการปฏิบัติงาน ทั้งยังห่วงใยด้านสุขภาพโดยท่านได้มอบสิ่งบำรุงร่างกายและปลอบขวัญกำลังใจ จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2556

17 ตุลาคม 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว ซึ่งเป็นพี่น้องชาวลีซอทั้งหมู่บ้าน กว่า 90 ครัวเรือน 400 คน มีอาชีพด้านการเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / ถั่ว ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่และสุกรแทบทุกครัวเรือน แต่ไม่พบว่ามีการเลี้ยงโค - กระบือ

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม กันยายน 2556

19 กันยายน 2556 บริการอำเภอยิ้ม ณ วัดแม่กอนใน หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งมีจำนวน 273 ครอบครัว ประชากร 1.234 คน มีพี่น้องลาหู่ . ลีซอ และกะเหรี่ยง ในแต่ละหย่อมบ้านประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรพื้นเมือง และมีโค-กระบือราว 200 ตัว สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าเขาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ด้วยความเข้มแข็งในการจัดการดูแลจากผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างความเข้าใจตกลงในการรักษาป่าไม้ร่วมกันด้วยดีน่าเป็นแบบอย่าง

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2556

22 สิงหาคม 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ บ้านก๊อตป่าบง หมู่ที่ 11 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ลาหู่ กว่า 180 ครัวเรือน ราว 1200 คน ประกอบอาชีพหลักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำแทบทุกครัวเรือน และมีไก่พื้นเมืองทั่วไป ชาวบ้านนิยมตอนไก่ตัวผู้และในหมู่บ้านมีบุคคลที่สามารถตอนไก่ได้นับ 10 (โดยจะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่) ถือว่าเป็นเรื่องแปลกกว่าชุมชนลาหู่แห่งอื่นๆที่พบเห็น ส่วนโค-กระบือทราบว่าไม่มีการเลี้ยงมานานนับ 10 ปี เพราะมีการปลูกพืชด้านการเกษตรมากขึ้น จึงมีผลกระทบต่อการเลี้ยงปศุสัตว์อีกเหตุผลหนึ่ง

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม กรกฎาคม 2556

18 กรกฎาคม 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านป่าบงงาม(ลีซอ) หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ ซึ่งเป็นหย่อมบ้านหนึ่งของบ้านหนองแขม เมื่อรวมอีกหย่อมบ้านป่าบงงาม(ลาหู่) จะมีประชากรทั้งสิ้น 1,437 คน ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่ว ด้านปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำ และไก่พื้นเมือง ไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือ ในระหว่างเดินเยี่ยมหมู่บ้านพบอุปกรณ์หยอดปุ๋ยราคาประหยัดไม่ต้องก้มหยอดปุ๋ยให้ปวดหลังอีกด้วย สุดยอดไอเดีย

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม มิถุนายน 2556

20 มิถุนายน 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ ณ วัดศรีอุ่นเมือง ซึ่งข้อมูลหมู่บ้านนั้นมี 543 ครัวเรือน ประชากร 1542 คน ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์มีฟาร์มสุกรขุนมาตรฐาน 4 ฟาร์ม เดิมพบว่ามีปัญหามลภาวะด้านกลิ่นในชุมชน ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไปเนื่องจากมีการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพทุกฟาร์ม และมีระบบท่อจ่ายให้สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้าน ถือเป็นแม่แบบอย่างของการแก้ไขปัญหาที่ดีของชุมชนแห่งนี้ พี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ , ลีซอ และดาราอั้ง(ประหล่อง)จะมีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำแทบทุกครัวเรือน หมู่บ้านแห่งนี้ไม่พบว่ามีการเลี้ยงโค-กระบือ

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม เมษายน 2556

24 เมษายน 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านผาลาย หมู่ที่ 16 ตำบลเชียงดาว เป็นหมู่บ้านประกอบด้วยพี่น้อง 3 กลุ่มชาติพันธุ์หากเข้าไปหย่อมแรกก็จะได้สัมผัสกับพี่น้องอาข่า ลีซอและกะเหรี่ยง เรียงรายตามลำดับเป็นกลุ่มๆ มี 140 ครัวเรือนและประชากรราว 800 คน มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำอยู่ทั่วไป มีการเลี้ยงกระบือเพียง 6 ตัวไม่มีการเลี้ยงโค หากเข้าฤดูเพาะปลูกแล้วจะดูเขียวเต็มไปหมดด้วยต้นข้าวโพด
   

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

นิเทศงาน 2556

18 เมษายน 2556 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้นิเทศงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว ด้านกิจกรรมโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ / โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า / โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก / โรงฆ่าสัตว์ และพื้นที่กำหนดเลี้ยงสัตว์เฉพาะ พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติอย่างบูรณาการเพื่อสะดวกและบรรลุผลตามเป้าหมายนโยบาย..... 19 เมษายน 2556 กิจกรรมสระเกล้าดำหัวปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 2556

22 มีนาคม 2556 ร่วมปฎิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ พระสถูปเจดีญ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนให้บริการเกษตรกรเป็นหลัก

อำเภอยิ้ม มีนาคม 2556

21 มีนาคม 2556 ร่วมปฏิบัติงาน ณ บ้านแม่จา(ปางเบาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งเป็นหย่อมบ้านหนึ่งที่เป็นพี่น้องลาหู่ทั้งหมู่บ้าน มี 100 ครัวเรือน ประชากรราว 430 คน ด้านปศุสัตว์มีกระบือราว 70 ตัว ไม่มีการเลี้ยงโคแต่อย่างใด ส่วนสัตว์ปีกก็มีทั่วไปสำหรับสุกรจะซื้อจากแหล่งอื่นเข้ามาเลี้ยงพบเห็นเป็นสุกรพื้นเมืองสีดำเพศผู้ที่ตอนแล้ว เลี้ยงในเล้าหลากหลายสภาพ บ้านปางเบาะมีข้อตกลงภายในหมู่บ้านที่น่าสนใจเช่น ปัจจุบันตั้งราคาซื้ออขายไก่ . สุกร กิโลกรัมละ 100 บาท และค่าแรงงานวันละ 100 บาท หากปรับอัตราก็จะมีการประชุมตกลงกันภายในหมู่บ้าน

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม กุมภาพันธ์ 2556

21 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งเป็นพี่น้องชาวลาหู่จำนวน 93 ครัวเรือน ประชากรกว่า 300 คน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และมีปัญหาด้านน้ำอย่างยิ่ง โดยมีการบริหารน้ำเปิดใช้เพียง 2 ช่วงเวลาเช้าและช่วงเย็น ช่วงละเพียง 1 ชั่วโมง ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำแทบทุกครัวเรือน บ้างก็อยู่ในโรงเรือนบ้างก็ลาดตระเวนไปทั่ว เช่นเดียวกับไก่ และไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม มกราคม 2556

23-24 มกราคม 2556 ออกบริการบ้านไชยา หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองนะ ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านไชยา หมู่บ้านแห่งนี้มีกว่า 400 ครัวเรือนประชากรกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน , ไทยใหญ่ และลาหู่ ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคราว 190 ตัวและกระบือราว 50 ตัว พบเห็นได้ทั่วไปว่ามีการเลี้ยงไก่กระดูกดำและสุกรพื้นเมืองสีดำ บังเอิญว่าเป็นช่วงฤดูหนาวจึงได้พบเห็นการถนอมอาหารที่ดูแปลกตา ซึ่งไม่ได้ทำขายทำเพียงเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น