ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กรกฏาคม 2557 / 1

3 กรกฏาคม 2557 ออกบริการอำเภอยิ้ม บ้านนาหวาย หมู่ที 3 ตำบลเมืองนะ ณ โรงเรียนบ้านนาหวาย และมีนักเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริการ่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

อำเภอยิ้ม มิถุนายน 2557

25 มิถุนายน 2557 ออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง ณ วัดนันติยาราม