ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม กันยายน 2556

19 กันยายน 2556 บริการอำเภอยิ้ม ณ วัดแม่กอนใน หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งมีจำนวน 273 ครอบครัว ประชากร 1.234 คน มีพี่น้องลาหู่ . ลีซอ และกะเหรี่ยง ในแต่ละหย่อมบ้านประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรพื้นเมือง และมีโค-กระบือราว 200 ตัว สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าเขาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ด้วยความเข้มแข็งในการจัดการดูแลจากผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างความเข้าใจตกลงในการรักษาป่าไม้ร่วมกันด้วยดีน่าเป็นแบบอย่าง