ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม พฤศจิกายน 2556

21 พฤศจิกายน 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที 3 บ้านหนองบัว ตำบลเมืองคอง หมู่บ้านนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยง และจะมีพี่น้องลาหู่อีกส่วนหนึ่งไม่มาก อาชีพด้านการเกษตรปลูกข้าวโพด / ข้าว ด้านปศุสัตว์จะมีการเลี้ยงโค-กระบือกว่า 100 ตัว และมีการเลี้ยงไก่-สุกรทั่วไป จึงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประชาสัมพันธ์ด้านวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย - โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย รอบที่ 1 / 2557 และท่านศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอำเภอเชียงดาวที่มาเยี่ยมการปฏิบัติงาน ทั้งยังห่วงใยด้านสุขภาพโดยท่านได้มอบสิ่งบำรุงร่างกายและปลอบขวัญกำลังใจ จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2556

17 ตุลาคม 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว ซึ่งเป็นพี่น้องชาวลีซอทั้งหมู่บ้าน กว่า 90 ครัวเรือน 400 คน มีอาชีพด้านการเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / ถั่ว ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่และสุกรแทบทุกครัวเรือน แต่ไม่พบว่ามีการเลี้ยงโค - กระบือ