ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2555

18 ตุลาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลือนที่ ณ บ้านแม่จาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองงาย (เขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ) ซึ่งเป็นหย่อมบ้านของบ้านหลัก(บ้านม่วงโง้ม) แต่มีระยะทางห่างไกลกันกว่า 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยกว่า 40 ครัวเรือน ประชากรกว่า 100 คน เป็นพี่น้องชาวลีซอทั้งหมู่บ้าน อาชีพหลักเป็นด้านการเกษตรขณะนี้ก็เป็นการเก็บผลผลิตขิงออกจำหน่าย มีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกครัวเรือนแต่ไม่เลี้ยงโค-กระบือ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขามีป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์