ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม กันยายน 2555

18 กันยายน 2555 ร่วมหลายหน่วยงาน นำทีมโดยนายมนัส ขันใส (นายอำเภอเชียงดาว) ออกบริการอำเภอยิ้มเคลืื่่อนที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งมีกว่า 80 ครัวเรือน และประชากรกว่า 200 คน มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสุกรอยู่เล็กน้อย และไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือในหมู่บ้าน จากการได้สืบถามทราบว่าเดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีการเลี้ยงโค-กระบืออยู่เช่นกัน ปัจจุบันจำกัดด้วยสถานที่เลี้ยงเนื่องจากมีการเพาะปลูกพืชด้านเกษตรเพิ่มขึ้น และมักถูกปรับสินไหมจากกรณีสัตว์ที่เลี้ยงเข้าไปกิน/ทำลายพืชผลทางการเกษตรกร จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โค-กระบือถูกขายออกไปจากหมู่บ้าน