ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม พฤษภาคม 2557

21 พฤษภาคม 2557 ร่วมออกปฏิบัติการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองงาย ซึ่งเป็นพี่น้องลาหู่ทั้งหมู่บ้าน ประกอบด้วย 70 ตรัวเรือน ประชากร 300 กว่าคน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคกว่า 200 ตัวกระบือราว 30 ตัว มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำและไก่พื้นเมืองทั่วไป