ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2557

15 ตุลาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กันยายน 2557/2

23 กันยายน 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กันยายน 2557 / 1

11 กันยายน 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองงาย

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2557 / 2

28 สิงหาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านปางแดง บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2557 / 1

14 สิงหาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ด่านกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กรกฎาคม 2/2557

17 กรกฎาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านออน หมู่ที่ 1 คำบลปิงโค้ง ณ โรงเรียนบ้านออน มีการเลี้ยงปศุสัตว์โค-กระบือราว 70 ตัว และเลี้ยงสุกร , สัตว์ปีกโดยทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวปกาเกอญอ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กรกฏาคม 2557 / 1

3 กรกฏาคม 2557 ออกบริการอำเภอยิ้ม บ้านนาหวาย หมู่ที 3 ตำบลเมืองนะ ณ โรงเรียนบ้านนาหวาย และมีนักเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริการ่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

อำเภอยิ้ม มิถุนายน 2557

25 มิถุนายน 2557 ออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง ณ วัดนันติยาราม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม พฤษภาคม 2557

21 พฤษภาคม 2557 ร่วมออกปฏิบัติการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองงาย ซึ่งเป็นพี่น้องลาหู่ทั้งหมู่บ้าน ประกอบด้วย 70 ตรัวเรือน ประชากร 300 กว่าคน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคกว่า 200 ตัวกระบือราว 30 ตัว มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำและไก่พื้นเมืองทั่วไป

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ผู้ว่าพบประชาชน เมษายน 2557

10 เมษายน 2557 นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ออกปฏิบัติการเยี่ยมเยือนประชาชนชาวอำเภอเชียงดาว ณ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองนะ โดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของตำบลเมืองนะ ซึ่งมีความหลากหลายชาติพันธุ์ผสมผสานกันประกอบด้วย พี่น้องลาหู่ / คะฉิ่น / ลีซอ / ลัวะ / อาข่า / ไทใหญ่ และจีน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม มีนาคม 2557

20 มีนาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งเป็นบ้านพี่น้องลีซอ 130 กว่าคร้วเรือน ประชากรราว 500 กว่าคน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรปลูกข้าวโพด , ถั่ว ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสุกร เป็ดเทศ ไก่ แต่ไม่พบว่ามีการเลี้ยงโค - กระบือ

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งมี 200 กว่าครัวเรือน ประชากรราวกว่า 1000 คน เป็นพี่น้องลีซอเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกร ส่วนด้านปศุสัตว์นั้นมีการเลี้ยงโค-กระบือราว 450 ตัว มีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกหลังคาและไก่โดยทั่วไป ช่วงนี้ยังเป็นปีใหม่ของพี่น้องลีซอจึงมีการเต้นรื่นเริงและกิจกรรมเตรียมอาหารเพื่อดำหัวผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ด้วย